بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۴۰ مطلب با موضوع «خدانوشت» ثبت شده است

۲۷
بهمن ۹۳

وضو که می گیری


با لب خندان سر جانماز بنشین،


 نگو من گناهکارم.


 اگر اخم ها را در هم بکشی ملائکه می ترسند، آن ها لطیفند.


بدون اینکه غضبناک و پکر باشی لباس تمیز و قشنگ بپوش،


 دم آینه خودت را نگاه کن و


سرجانماز بنشین. قشنگ وقتی بدنت آرام گرفت و کِیفت به راه افتاد،


 بلند شو و بگو الله اکبر.


  برای نماز عجله نداشته باش، یکی دو دقیقه بنشین تا آماده


شوی.اذان و اقامه هم برای آمادگی ست.


 می دانی که اگر اذان بگویید دو صف از ملائکه پشت سرت می ایستند؟


 این یعنی بهجت و سرور و خوشحالی.


اگر اقامه هم بگویید سه صف از ملائکه پشت سر شما می ایستند.


 نفرمود صفش چقدر است. فرمود: ملائکه پشت سرتان اقتدا می کنند


 و با شما نماز


می خوانند. کسی که ملائکه پشت سرش باشند چقدر نمازش زیباست


می دانم سخت است، گرفتاری های طبیعت افکارمان را می گیرد و  


 آن موقعمتوجه نیستیم اما هروقت حالت خوب شد


 سرجانماز نگاه کن عطای خدا را در حق خودت ببین. 


بگذار طلبکاری ها از خدا کم شود،


 آن وقت است که آدم سبک می شود.

حاج محمد اسماعیل دولابی!!!ازوبلاگ به رنگ خداسرقت شده۱۸ نظر موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۳ ، ۱۵:۴۲
کمی بودن ...
۰۷
بهمن ۹۳

خدانسبت به بندگانش بسیارمهربان ونیکوکاراست.

هرکه رابخواهدروزی می بخشدواونیرومندوشکست نابذیراست.

کسی که آخرت رابخواهدبرآخرتش می افزاییم

وکسی که زراعت دنیارابخواهد

اندکی ازآن رابه اومی دهیم

ولی درآخرت هیچ بهره ونصیبی نیست....

 

آیه ی18تا20سوره شوری

867486764

۱۴ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۴۱
کمی بودن ...
۰۶
بهمن ۹۳

درزمینه رفع نیازهای مردم یک قانون عجیبی وجوددارد،

بدین معنی که اگربه مردم عطاکنید،

خداوندبه شماعطاخواهدکرد

واگرازمردم دریغ کنید

خداونددرجای دیگروزمانی دیگرازشمادریغ خواهدکرد....


قبر

۲۱ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۵:۰۷
کمی بودن ...
۲۸
دی ۹۳

سوال اصلی که خداازماداره ببین چقدشیرین وقشنگه:

کجای بهشت می خوای بری عزیزدلم؟!

2000متری داریم!

2میلیون هکتاری داریم!

خونه نزدیک حسین(ع)داریم!

10تاکوچه اونورترداریم!

سوال اصلی این نیست که می خوای بری جهنم یابهشت.

 مامیگیم فقط جهنم نریم ،هرکجای بهشت شد میریم!!

اینجوری نگیم خدابه غیرتش برمی خوره!

امتحان سراینه که کی بلندهمت تره نه کی بره جهنم،کی بهشت!

قسمتی ازسخنرانی استادپناهیان


دریافت

خدا....

۳۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۷
کمی بودن ...
۲۷
دی ۹۳

میزبان حساب همه چیزرا کرده است.

آن قدرهست که بی نصیب نمانی؛

توآنقدرکه قدرش رامی دانی بردار...


علی اکبربقایی

خدا

۱۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۳:۵۶
کمی بودن ...
۲۴
دی ۹۳

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:

چهارچیزدل رامی میراند:

گناه روی گناه وزیادی گفت وگوبازنان ودرافتادن بااحمقان،

بدین گونه که تو بگویی واوبگوید،

درحالی که به خیرتن ندهد

وهمنشینی بامردگان.

پرسیدند:ای رسول خدا!

مردگان کیانند؟

فرمود:هرتوانگرخوش گذران...+سلام

۹ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۳ ، ۱۶:۲۶
کمی بودن ...
۱۸
دی ۹۳

من خدای خودرانمی خواهم


تورامی خواهم


ای خدای محمد


صلی الله علیه وآله...


محمد


دریافت

۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۳ ، ۱۶:۲۹
کمی بودن ...
۱۵
دی ۹۳

ازخدابرگشتگان راکارچندان سخت نیست

سخت کارمابود،کزماخدابرگشته است...

12365

۹ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱ ۱۵ دی ۹۳ ، ۰۷:۵۷
کمی بودن ...
۱۰
دی ۹۳

وقتی به اطرافم نگاه می کنم،انبوه آدمهایی رامی بینم

که دِین شان برگردن من است.

یاری ام کرده اندوآفتاب حضورشان،سایه ی تنهایی ام بوده است.

من هم بادیگرانی که شناخته یانشناخته ام،مهربان بوده ام.

مهربان بوده ام تاشاید"تو"،که مهربانترین همراز منی،

به حرمت مهربانی باآدمها-که بندگان تواند-مرامهمان حصارمهربانی ات کنی.

...امامن،هرگزنتوانسته ام باکسی که مهرش راازمن دریغ می کند، مهربان باشم.

یاری ام کن،تاچنان که توتلخ وشیرین آدمها،شیرینی،من نیز باشم.


ازمفهوم سوره بقره آیه های278تا281


سیدمحمدسادات اخوی


ئنندتنکد

۱۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۳ ، ۱۴:۰۵
کمی بودن ...
۰۸
دی ۹۳

یک شب هم وقت سحر بیدارشوید

وپس ازوضوگرفتن ازپروردگارعذرخواهی کنید.

داداش جون


هرگنج سعادت که خدادادبه حافظ

ازیمن دعای شب ووردسحری بود


مبارزه بانفس ،دشوارترازمبارزه باشیطان است

دراین مبارزه همواره بایدخدارادرسحرگاهان

صدابزنیدوازاوکمک بخواهید.


دلابسوزکه سوزتوکارهابکند

نیازنیمه شبی دفع صدبلابکند


ایت الله حق شناس تهرانی


ئمئم.ئ.د

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۱:۳۹
کمی بودن ...