بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۰۱
اسفند ۹۳

بعضی وقتا به سپهرحسودیم میشه!

والا

مثلایه عمه مث خودم داشتم،که قبل ازاینکه به دنیابیام

بیادتمام اتاقموتمیزکنه، قربون صدقم بره !!!

دوروزخونه داداشم بودم واتاق اون کوچولوی هفت ماهه که هنوزچشم

به جهان بازنکرده روبرق انداختم!

خدابده ازاین عمه ها!!زن داداشم داشت ازکارکردنم فیلم می گرفت

باخودم میگفتم اگه این فیلماروببینه چقداحساس مهم بودن بهش دست میده!

حالاهفته دیگه ام قراره سیسمونی آقاروبیارن وطبق معمول عمه اش نمیذاره کسی کارکنه !

پسرمون خردادیه

یه نمونه پسرخردادی دیدم بانمک وجذاب بود

خداکنه اونجوری باشه!!


ننننن 

 

موافقین ۱۷ مخالفین ۱ ۹۳/۱۲/۰۱
کمی بودن ...