بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۱۰
مرداد ۹۳

                              گنه کارم ولی دیوانه عشق حسینم من                         خداشایدگناهم رابه خاطرخواهیم بخشد

r5gt
۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۴۷
کمی بودن ...
۰۹
مرداد ۹۳

دراین گرمای تابستان!

وقتی می پیچم،نیان سیاهی ات،تنهادلخوشی ام به ابن 

است که عرق روی پیشانی ام،عرق بندگی ست........

نه عرق شرم........عشق است؛عشق به خدان

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۴۸
کمی بودن ...
۰۹
مرداد ۹۳

                                                        ......         درصدکمی ازانسانها
                                                                    نودسال زندگی می کنند
                                                                               مابقی
                                                                     یک سال رانودبارزندگی 
                                                                               می کنند.........

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۰۷
کمی بودن ...
۰۹
مرداد ۹۳

ماهیمون هی می خواست یه چیزی بگه تادهنشووامی کردآب تودهنش می رفت نمی تونست بگه،
دست کردم توآکواریوم درش آوردم،شروع کردازخوشحالی بالاوپایین پریدن،دلم نیومددوباره بندازمش اون تو......
اون قدربالاوپایین پریدکه خسته شدوخوابید....دیدم بهترین فرصته بندازمش توآب ولی چندساعته بیدارنشده،
یعنی چون وقتی که بیدارشده قهرکرده قتی فهمیده انداختمش توآب ......
این رفتاربعضی آدمهاست که کنارمون اند...دوسشون داریم....دوسمون دارن....ولی مارونمی فهمن فقط تودنیای

خودشون دارن بهترین رفتارروبامامی کنن......

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۰۱
کمی بودن ...
۰۸
مرداد ۹۳

می گفت :"مانسل غیرت روی خواهر"وروشنفکری روی دوست دختریم
،نسل کادوی یواشکی،نسلvpnپول ماهانه،نسل شینیون زیرروسری،نسل خوابیدن باsms
نسل دردودل باغریبه مجازی،نسل جمله های کوروش ودکتر،نسل ترس ازمنکرات،نسل سوخته!!!!!
حالامن برایش می گویم:
مانسل غیرتیم روی وطن،ناموس ،دین،نسل نمازشب یواشکی،نسل پول ماهانه صدقه،نسل چادرروی روسری،نسل خوابیدن بانوای حسین
نسل دردودل بابی بی،نسل جمعه های آقاوشهدا،نسل ترس ازشیطان،نسل شکفتن
       مولا....!
نمی گدارم نسلی راکه توصاحبشی نسل سوخته بنامند،

 نسل غربت بچه شیعه!

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۰۱
کمی بودن ...
۰۵
مرداد ۹۳

خادماگریه کنون صحنتوجارومی کنن
...همه نقاره ی یضامن آهومیزنن
یکی بین ازدحام،میگه کربلامی خوام
.....یکی می بنده دخیل
...بچه مریضه به خدا...برام عزیزه به خدا
....آقاجون....آقاجون
....عده ای باکرمت مجنون وباصفاشدن
خیلیاازحرمت راهی کربلاشدن...
دل که مبتلامیشه...جنسش ازطلامیشه...مرغ کربلامیشه....
میگه برم امام رضا......تابگیرم یه کربلا........آقاجونخادم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۵
کمی بودن ...
۰۵
مرداد ۹۳

من کوچیکم اما

نه آنگونه که دریادنمانم

نه آنگونه که دلم برایت تنگ نشود

دوستم بدار

من مغرورم امانه آنگونه که تکرارعشق راتاب نیاورم

نه آنگونه که حرف های درشتت

وقتی قلبم راهدف می گیرند

دیگرنبوسمت

دوستم بدار

من انتظارم ماننددستانم است

بازوکوچک!!!

اماآتقدروسعت دارم که تو

باهمه امتدادت

درونم چون رودی خروشان جاری باشی

دوستم بدار

من فرشته ای ازآسمان نیستم

امازمین هم فرشته دارد.....

سوزان یگانهکاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۰۲
کمی بودن ...
۰۴
مرداد ۹۳

به آدمهابگیم که.........

سختی هافانی اندوسرسخت هاباقی.
به آدمهابگیم که......
مردن شجاعت نمیخواد!زنده موندن وزندگی کردن شجاعت میخواد.
به آدمهابگیم که......
به خدانگن چه مشکلات بزرگی دارن بلکه به مشکل بگن چه خدای بزرگی دارن و
بگیم که....


                                     تاشقایق هست رندگی بایدکرد


nhhku
۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۱۰
کمی بودن ...
۰۴
مرداد ۹۳

یادگرفته ام که چگونه بی صدابگریم......یادگرته ام که هق هق گریه هایم رابابالشم بی صداکنم.

تونگرانم نشو!همه چیزرایادگرفته ام....!

یادگرفته ام چگونه باتوباشم بی آنکه توباشی!یادگرفته ام نفس بکشم بدون توویادتو!یادگرفته ام که چگونه نبودنت رابارویای 

باتوبودن وجای خالی ات راباخاطرات باتوبودن پرکنم!تونگرانم شو!همه چیزرایادگرفته ام!یادگرفته ام که بی توبخندم....یادگرفنه 

ام بی توگریه کنم وبدون شانه هایت!یادگرفته ام که دیگرعاشق نشوم به غیرتو!یادگرفته ام که دیگربه کسی دل نبندم

ومهمترازهمه یادگرفتم که بایادت زنده باشم وزندگی کنم!

اماهنوزیک چیزهست که هنوزیادنگرفته ام که چگونه برای همیشه خاطراتت راازصفحه دلم پاک کنم!...

      تنها
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۴۹
کمی بودن ...
۰۳
مرداد ۹۳

نگاه ها همه برروی پرده سینمابود.

اکران فیلم شروع شد،شروع فیلم تصویری از سقف یک اتاق بود.

دودقیقه بعدهمچنان سقف اتاق....

....سه،چهار،پنج،هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق!!!

صدای همه درامداغلب حاضران سینماراترک کردند!ناگهان دوربین حرکت کرد

وآمدپایین وبه جانبازقطع نخاع خوابیده روی تخت رسیدواین جمله زیرنویس شد:

  

"این تنهاهشت دقیقه اززندگی این جانبازبودوشماطاقت نداشتید" 

             uj 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۲۹
کمی بودن ...